Vad är nudging?

En kort förklaring

Beteendeforskning

De senaste 40 åren av forskning inom beteendevetenskapen har visat att vi människor inte alltid är rationella och att vårt beteende är starkt påverkat av flertalet irrationella faktorer.

Beteendeproblem

I vår vardag leder dessa irrationella faktorer till det vi kallar för beteendeproblem, dvs. när våra handlingar inte stämmer överens med våra goda intentioner. Beteendeproblem uppstår särskilt i situationer som är komplexa, när handlingar är svåra att genomföra eller i situationer som vi inte har tidigare erfarenhet av.

Nudge och nudging

Nudging är vetenskapen om hur man aktivt kan använda dessa faktorer till att påverka människors beteenden. Dvs. hur man systematiskt kan utveckla, testa och implementera beteendeinsatser, som utgår ifrån att vi människor har en begränsad förmåga till att agera rationellt. En sådan beteendeinsats kallas för en ”nudge”.

Varför använda sig av nudging

I synnerhet är syftet med nudging att utveckla tankeväckande och effektiva lösningar på de beteendeproblem som traditionella styrmedel har haft svårt att hantera, eftersom de är baserade på det faktum att vi människor agerar rationellet. Nudging tar istället en annan utgångspunkt, och tar hänsyn till att vi har kognitiva begränsningar och att vi påverkas av irrationella faktorer. Nudging kan både användas istället för de traditionella styrmedlen och fungera som ett komplement.

Shares