Vårdrelaterade infektioner innebär negativa konsekvenser, både för patienter och för samhället som helhet, och denna typ av infektion kan i värsta fall vara livshotande för de utsatta patienterna (1). Förlängda sjukhusvistelser pga. vårdrelaterade infektioner, utgör dessutom en väsentlig ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen. Förbättrad handhygien på sjukhus är bland de mest lovande åtgärderna för att motverka förekomsten av vårdrelaterade infektioner. I 2014 genomförde två junior researchers hos iNudgeyou och en student från Copenhagen Business School, en nudge-intervention på sjukhuset Gentofte utanför Köpenhamn, med syfte att förbättra handhygienen bland besökare.

I Danmark har man beräknat att en utav tio inlagda patienter får en infektion under sin sjukhusvistelse (2), vilket leder till ökade sjukvårdskostnader. Långvariga och förlängda sjukhusvistelser kostar årligen nästan en miljard danska kronor, och innebär således en belastning för det danska sjukvårdssystemet (3). I Sverige orsakar vårdrelaterade infektioner varje år 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder svenska kronor (4).

I sjukhusmiljöer frodas det av bakterier och dessa kan potentiellt utgöra en stor fara för sårbara och försvagade patienter. Därför är det otroligt viktigt att försöka motverka att bakterier sprider sig och förbättrad handhygien har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att minska spridningen av vårdrelaterade infektioner (5,6). Ett enkelt sätt att förbättra handhygien är en att använda sig av handsprit.

Flera försök har genomförts med syfte att förbättra handhygienen bland sjukhusanställda men såvitt vi vet, finns det bara en publicerad studie som fokuserar på sjukhusbesökare. Deras intervention ledde till att andelen besökare som tvättade händerna med handsprit, ökade från 0,52 % till 11,67% (7).

Nudge-interventionen

Det huvudsakliga syftet av denna nudge-intervention var att undersöka hur man kunde öka antalet sjukhusbesökare som använde sig av handsprit. Fältexperimentet implementerades på Gentofte sjukhus utanför Köpenhamn. Under hela studien antogs det att sjukhusbesökare har en önskan om att deras anhöriga ska må bra och att de ska återhämta sig snabbt. Syftet med studien var att eliminera de hinder som eventuellt ledde till att färre besökare använde sig av handsprit. Dessutom utgjorde dessa hinder ”ett gap” mellan besökares goda avsikter gentemot sina anhöriga och ett faktiskt beteende, som i detta fall var att använda sig av handsprit.

Nudge-interventionen bestod av tre olika delar: placering, färg och ett normativt meddelande.

 

Figur 1: Den ursprungliga placeringen av handsprit 

Placering

En utav de första sakerna som mina kollegor lade märke till var placeringen av handsprit på sjukhuset. På den medicinska avdelningen var handspriten placerad ovanför handfaten inne på vårdrummen (se figur 1). Detta gjorde att besökarna blev presenterade för möjligheten av att tvätta händerna med handsprit relativt sent.

Den första delen av experimentet bestod således av en ny placering av handsprit. Mina kollegor bestämde sig för att istället pröva att placera handspriten på stolpar precis i början av den medicinska avdelningen, för att säkerställa att det fanns minsta möjliga konkurrerande stimuli i miljön.

Färg

Handspritsförpackningarna i den ursprungliga kontexten var transparenta, vilket gjorde att de smälte in i den omgivande miljön (se figur 1) och fångade därmed inte lika lätt besökarnas uppmärksamhet. För att komma runt problemet kring transparens placerade man en röd skylt precis ovanför den fristående handspriten, vilket utgjorde den andra delen av interventionen (se figur 2). Färgen röd är den vanligast förekommande färgen för signalering, och har en betydande visuell stimulans och fångar lätt vår uppmärksamhet (8). En annan aspekt är de olika associationerna som färgen medför. Rött används i trafiken för att fånga bilförares uppmärksamhet och betyder att man måste stanna, i motsats till färgen grön som istället betyder att man får lov till att köra vidare. Målet för denna del av interventionen var att integrera denna association till skyltens design (se figur 2).

 

Figur 2: Den nya placeringen av handsprit, kombinerat med röd skylt och text

 

Normativt meddelande

Den sista delen av interventionen var att lägga till ett meddelande på skylten: ”Här använder vi HANDSPRIT för att skydda den du besöker”. Meddelandet bestod av två delar:

”Här använder vi HANDSPRIT”

Denna första del av texten är ett normativt budskap och har i syfte att informera sjukhusbesökare om vad som är ett accepterat beteende i förhållande till handhygien på sjukhus.

”… för att skydda den du besöker”.

Den andra delen av texten synliggör och konkretiserar konsekvensen av att tänka på sin handhygien, detta genom att ge en befogad anledning till varför man bör bry sig om det.

Resultat

Innan implementeringen av de ovanstående beskrivna lösningarna var det enbart 3 % av sjukhusbesökarna som använde sig av handsprit. Resultatet från experimentet visade att när de ändrade placeringen av skylten, tvättade 20 % av besökarna händerna med handsprit, och när man sedan kombinerade den nya placeringen av skylten tillsammans med det tidigare beskrivna meddelandet, använde sig 67 % av besökarna av handsprit (se figur 3). Skillnaden mellan grupperna var statistisk signifikant.

För en mer detaljerad beskrivning om experimentdesignen och resultatet, rekommenderar jag dig att läsa NUDGING HOSPITAL VISITORS’ HAND HYGIENE COMPLIANCE

 

Figur 3: Resultat från fältexperimentet 

 

Resultatet från detta fältexperimentet på Gentofte Sjukhus, visar att det är möjligt att ”nudga” besökare till en bättre handhygien, enbart genom att ändra standardplacering och med ett positivt inramat meddelande. I ett bredare perspektiv tyder detta resultat också på att något så simpelt som en nudge-intervention, kan potentiellt bidra till ett minskat lidande för enskilda individer och minskade kostnader för samhället i helhet.

 

Referenser:

  1. WHO. (2009). on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. World Health, 30(1), 270. doi:10.1086/600379.
  2. Pedersen, K. M., & Kolmos, H. J. (2007). Hospitalsinfektioner – en samfundsøkonomisk udfordring. Ugeskrift For Læger, (November), 4135–4138.
  3. Jepsen, O. B. (2000). Hvad Koster Sygehus-infektioner? CAS-NYT, Copenhagen: Statens Serum Institut, (85).
  4. Sveriges Kommuner och Landsting https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/vardrelateradeinfektioner.746.html
  5. Boyce, J., & Pittet, D. (2002). Guideline for hand hygiene in healthcare settings. Journal of the American College of Surgeons, 30(8), 1–46. doi:10.1016/j. jamcollsurg.2003.08.016.
  6. Statens Serum Institut. (2015). Håndhygiejne. Retrieved February 10, 2016, from http://www.ssi.dk/ Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/ Generelle Infektionshygiejniske Retningslinjer/ Haandhygiejne.aspx.
  7. Birnbach, D. J., Nevo, I., Barnes, S., Fitzpatrick, M., Rosen, L. F., Everett-Thomas, R., … & Arheart, K. L. (2012). Do hospital visitors wash their hands? Assessing the use of alcohol-based hand sanitizer in a hospital lobby. American journal of infection control, 40(4), 340-343.
  8. Kuniecki, M., Pilarczyk, J., & Wichary, S. (2015). The color red attracts attention in an emotional context. An ERP study. Frontiers in human neuroscience, 9.

 


Om författaren

 

Evelina Gunnarsson är researcher hos iNudgeyou och har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och public policy. Evelina är utbildad nationalekonom från Köpenhamns universitet och har sedan 2014 varit med och administrerat The Swedish Nudging Network, ett nätverk för forskare, politiker och andra aktörer som är intresserade av att beteendevetenskap.

Intresset för att utbreda nudging kan man säga är en utav grundstenarna i iNudgeyou och Evelina strävar efter att öka kännedomen och intresset för nudging i Sverige – både i det offentlig rum och hos privata aktörer. Evelina är bland annat ansvarig för alla våra kurser, föredrag och projekt i Sverige.

Shares
X