Inte helt olikt potentiella organdonatorer, uppvisade företagsinnehavare en högre svarsfrekvens när de via ett popupfönster blev uppmanande till att ta ställning till huruvida deras bolagsinformation var korrekt eller om den behövde uppdateras. Så varför hade något så simpelt som ett popup-fönster en betydande effekt?

I 2014 genomförde iNudgeyou ett nudge-experiment tillsammans med den The Danish Business Authority och det övergripande målet för studien var att förbättra kvalitén på en databas över registrerade företag i Danmark. Mer specifikt så ville man att företag skulle ta mera ansvar för att hålla deras s.k. basinformation uppdaterad (företagets namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.). Detta gjordes genom att uppmana företagsinnehavare (eller anställda) till att ta ställning till huruvida deras basinformation behövdes uppdateras eller inte. Inom nudge-litteraturen brukar denna form av uppmanat ställningstagande kallas för prompt och nämns ofta i samband med organdonation. Att ”prompta” individer till att ta ställning till organdonation beskrivs bland annat i Richard Thalers och Cass Sunsteins kända bok ”Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” (2008), och även i en artikel som Thaler har skrivit tillsammans med Pelle Guldborg Hansen.

En nyckelinstitution inom området för nudging, är det brittiska Behavioral Insight Team (BIT), som ofta kallas för Nudge-unit. För att öka antalet organdonationer i Storbritannien genomförde BIT ett internetbaserat experiment, där individer blev uppmanande (”promptade”) till att ta ställning till om de ville registrera sig till organdonationsregistret, när de skulle förnya sin fordonskatt eller registrera ett nytt körkort. Förutom att be dem att ta ställning till att gå med i organdonationsregistret, prövade de olika varianter av kompletterande meddelanden och den mest framgångsrika var den som byggde på reciprocitet och rättvisa (”If you needed an organ transplant, would you have one?”). Denna variant ledde till en ökning på över 1000 fler registreringar av organdonationer, jämfört med kontrollgruppen. Du kan läsa mer om deras experiment här.

Så idén om att ”prompta” individer till att aktivt ta ställning till organdonation är enkel. I Sverige är 85 % av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död men trots detta visar statistik att Sverige har, jämfört med många andra länder, ett relativt lågt antal donatorer per invånare (Källa: Merorgandonation.se). I Danmark visar undersökningar att 70–80 % skulle vilja bli registrerade som organdonatorer, men trots det är det endast 20–25% som faktiskt är det (Källa: Videnskab.dk) . Att uppmana individer till att ta ställning till organdonation är en potentiell lösning att minska gapet mellan attityd och handling, som i detta fall är att man faktiskt registrerar sig i organdonationsregistret, och samtidigt som man undviker de etiska och praktiska utmaningarna med att introducera ett s.k. opt-out system, som exempelvis Frankrike nyligen har gjort.

Experimentet som iNudgeyou genomförde tillsammans med The Danish Business Authority, hade i syfte att ”nudga” företag till att granska och vid behov, uppdateras deras basinformation. Dvs. att ta ett aktivt ställningstagande till om basinformationen var korrekt eller ej. När företagsinnehavare loggade in på deras personliga sida på Virk.dk, som påminner om det svenska Bolagsverkets hemsida, öppnades automatiskt ett popupfönster som innehöll information om verksamheten och en uppmaning till att ta ställning till om informationen var korrekt. Målet med denna intervention var inte bara att höja kvalitén på bolagsregistret utan också att göra det enklare att få tillgång till basinformationen och att göra eventuella uppdateringar. Denna nudge fungerade genom att göra individer uppmärksamma på viktig information vid ett bestämt ögonblick, och eftersom interventionen, eller ”prompten”, varken var ett incitament eller begränsade valmöjligheterna, räknades den som en ”nudge”.

Popupfönstret sågs totalt 14 377 gånger under den tre veckors långa experimentperioden och resultatet visade att över hälften av de 14 000 användarna som loggade in, verifierade basinformationen som presenterades till dem. Dessutom fördubblades nästan antalet uppdateringar av basinformation under interventionsperioden, jämfört med resten av året. I genomsnitt var det ytterligare 175 företag om dagen som ändrade sin basinformation under interventionsperioden och denna ökning var signifikant. Vi kunde därmed dra slutsatsen att popupfönstret fick företag till att aktivt se över sin basinformation. För mer detaljerad läsning om experimentet rekommenderar jag dig att läsa ett blogginlägg från förra året.

Så detta resultat visar att något så enkelt som ett popupfönster, som uppmanar folk att ta ställning, har potential att markant öka chansen för fullföljande av en viss bestämd handling. Vi kan bara hoppas på att det en dag blir lika lätt att finna organdonatorer i Sverige och Danmark, som det var i detta fall att få företagsinnehavare att frivilligt samarbeta.

Skulle du gärna vilja veta mer om nudging och hur du skulle kunna använda det i ditt dagliga arbete?
Då borde du komma på vår kurs hos oss. Du kan läsa mer om våra nuvarande planlagda kurser i Sverige här.

Om författaren

 

Evelina Gunnarsson är researcher hos iNudgeyou och har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och public policy. Evelina är utbildad nationalekonom från Köpenhamns universitet och har sedan 2014 varit med och administrerat The Swedish Nudging Network, ett nätverk för forskare, politiker och andra aktörer som är intresserade av att beteendevetenskap.

Intresset för att utbreda nudging kan man säga är en utav grundstenarna i iNudgeyou och Evelina strävar efter att öka kännedomen och intresset för nudging i Sverige – både i det offentlig rum och hos privata aktörer. Evelina är bland annat ansvarig för alla våra kurser, föredrag och projekt i Sverige.

Shares
X